Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej

O Bazie Wiedzy

 

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej została powołana Uchwałą Senatu PW z dnia 21 listopada 2012 roku [LINK]. Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium określa Zarządzenie nr 3/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 29 stycznia 2014 roku  [LINK].

Baza Wiedzy PW jako rozwiązanie Current Research Information System (CRIS) funkcjonuje w ramach oprogramowania Omega-Psir. Koncepcja i projekt techniczny Bazy Wiedzy zostały opracowane na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu PASSIM (realizacja w ramach zadania badawczego SYNAT finansowanego ze środków NCBiR).

Głównym celem utworzenia Bazy jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów PW.  W systemie są gromadzone i archiwizowane dane dotyczące różnych aspektów działalności naukowo badawczej pracowników danej instytucji, tj:

 • dokumenty tekstowe
 • publikacje (artykuły, książki, skrypty)
 • prace dyplomowe (w tym rozprawy doktorskie)
 • raporty
 • tłumaczenia
 • dzieła architektoniczne, wzornicze, artystyczne, utwory literackie, itp.
 • dane badawcze
 • projekty
 • patenty, produkty, wdrożenia
 • aktywność zawodową
 • osiągnięcia zawodowe
 • konkursy ogłaszane przez instytucje finansujące granty.

Wprowadzone dane są w wykorzystywane do budowania profili: jednostek organizacyjnych oraz naukowców. Niektóre publikacje są udostępniane w open access zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony praw autorskich.

Obligatoryjnie rejestrowane są utwory opublikowane po 1 stycznia 2013 r.

Zastosowane narzędzia i techniczne możliwości systemu sprawiają, że Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej jest nie tylko bazą bibliograficzną publikacji, ale również umożliwia:

 • generowanie różnego rodzaju raportów i analiz w zakresie danych przechowywanych w systemie na potrzeby ewaluacji uczelni, wydziałów i instytutów oraz pracowników naukowych
 • prezentowanie potencjału badawczego uczelni
 • promowanie dorobku naukowego PW na arenie międzynarodowej
 • zapewnienie dostępu do bazy ekspertów z różnych dyscyplin naukowych reprezentowanych przez pracowników PW
 • integrację z innymi bazami/narzędziami np. APD (pobieranie prac dyplomowych, Scopus, JCR, ORCID, SAP.

Baza Wiedzy PW jest narzędziem sprawozdawczym do portalu Polska Bibliografia Naukowa będącego częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Jednostkami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie Bazy Wiedzy są:

 • Instytut Informatyki PW – zespół pracowników wdrażający nowe funkcjonalności i aktualizujący projekt
 • Centrum Informatyzacji PW – utrzymanie ciągłości działania na platformie sprzętowej oraz systemowej
 • Biblioteka Główna PW - merytoryczny nadzór nad wprowadzanymi danymi

Wprowadzeniem danych do bazy zajmują się redaktorzy wydziałowi, których pracę weryfikują wydziałowi koordynatorzy ds. BW [LINK].
Do obowiązków pracowników PW należy przekazywanie na bieżąco informacji o swoim dorobku naukowym do odpowiedniego redaktora.
Pracownicy mogą również uzupełniać samodzielnie dane o publikacjach poprzez ich import z systemów zewnętrznych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Profil autora” [LINK].

Za poprawność i aktualność danych w Bazie Wiedzy PW odpowiadają twórcy dorobku; w odniesieniu do dorobku jednostki organizacyjnej Uczelni odpowiada jej kierownik. Za kompletność i jakość danych przekazywanych do sprawozdawczości i systemów zewnętrznych odpowiada właściwa jednostka PW.

Zobacz także:
 • Wykaz redaktorów BW [LINK]
 • Podręcznik użytkownika BW [LINK]
 • Podręcznik redaktora BW [LINK]
 • Podręcznik koordynatora dyscypliny [LINK]

Raporty

 
Biblioteka Główna przygotowuje raporty na podstawie danych gromadzonych w BW dla władz uczelni, przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych i jednostek PW. Więcej informacji w zakładce Raporty bibliometryczne [LINK] w Ewaluacja/Bibliometriaw której omówiono poszczególne zestawienia. 
Pracownicy we własnym zakresie generują raporty dotyczące ich działalności naukowo-dydaktycznej. Więcej informacji w zakładce Profil Pracownika [LINK].
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych BGPW:

Profil Pracownika

Pracownik po zalogowaniu może samodzielnie na swoim profilu edytować i modyfikować szereg różnych danych - sprawdź materiały instruktażowe:

Można również dodać pliki i dane publikacji poprzez:

 • import plików w formacie BibTeX lub numer DOI [LINK]
 • formularz [LINK]
 • automatyczny import z bazy Scopus [LINK]

Baza Wiedzy umożliwia także połączenie profilu w BW z ORICD oraz transfer danych z BW PW do systemu ORCID. Więcej informacji po kliknięciu w [LINK]

Pracownik może także ze swojego profilu generować różnego rodzaju raporty i oświadczenia, w tym:

 • Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika w ewaluacji uczelni tzw. Oświadczenie nr 3 - więcej informacji po kliknięciu w [LINK]
 • Zestawienie osiągnięć naukowych do oceny okresowej - Instrukcja pobierania raportu po kliknięciu w [LINK]
  Zgodnie z zarządzeniem nr 35/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej, wraz z późniejszymi zmianami, każdy nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z przynależności do grupy pracowników dydaktycznych, badawczych lub badawczo-dydaktycznych. Wśród kryteriów przyjętych do oceny okresowej dla grup pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych wymienia się między innymi ocenę działalności naukowej. Dokonuje się jej na podstawie raportu z Bazy Wiedzy PW. Ocena jest dokonywana przed upływem 4 lat od poprzedniej oceny okresowej; przed wystąpieniem z wnioskiem o przedłużenie zatrudnienia lub zmianę stanowiska danej osoby lub na wniosek Rektora
 • Wykaz publikacji:
  - udział jednostkowy – wykaz publikacji
  - udział jednostkowy – limit udziałów
  - udział jednostkowy – punktacja ujednolicona (wg ostatniego wykazu MEiN)
 • Analiza bibliometryczna
  Wykaz publikacji z podziałem na typy efektów działalności naukowej; ze wskazaniem wartości IF i innych danych; format: HTML i pdf
 • Curriculum vitae, z możliwością dostosowania, które dane, osiągnięcia i aktywności będą wyświetlane (zakres lat, fotografia, e-mail, biogram, dane bibliometryczne, cytowania i h-index – z Google Scholar, ze Scopus, z Web of Science, publikacje, rozprawy doktorskie, udział w projektach, wypromowane prace dyplomowe, aktywności, uzyskane stopnie naukowe, inne osiągnięcia); format: HTML i pdf
 • Raport dorobku
  Wykaz bibliograficzny z możliwością dostosowania zakresu wyświetlanych danych, dostępny w formatach: HTML i PDF

Profil Doktoranta SD

Doktorant Szkoły Doktorskiej po zalogowaniu może samodzielnie na swoim profilu edytować i modyfikować szereg różnych danych - sprawdź materiały instruktażowe:

Można również dodać pliki i dane publikacji poprzez:

 • import plików w formacie BibTeX lub numer DOI [LINK]
 • formularz [LINK]
 • automatyczny import z bazy Scopus [LINK]

Baza Wiedzy umożliwia także połączenie profilu w BW z ORICD oraz transfer danych z BW PW do systemu ORCID. Więcej informacji po kliknięciu w [LINK]

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej z dnia 27 kwietnia 2022 oraz Zarządzeniem nr 36/2022 Rektora PW z dnia 26 maja 2022 doktorant jest zobowiązany do złożenia oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania jego osiągnięć naukowych dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach danej dyscypliny - więcej informacji po kliknięciu w [LINK]

Doktorant może także ze swojego profilu generować różnego rodzaju raporty, w tym:

 • Raport dorobku
  Wykaz bibliograficzny z możliwością dostosowania zakresu wyświetlanych danych, dostępny w formatach: HTML i PDF
 • Wykaz publikacji:
  - udział jednostkowy – wykaz publikacji
  - udział jednostkowy – limit udziałów
  - udział jednostkowy – punktacja ujednolicona (wg ostatniego wykazu MEiN)
 • Analiza bibliometryczna
  Wykaz publikacji z podziałem na typy efektów działalności naukowej; ze wskazaniem wartości IF i innych danych; format: HTML i pdf
 • Curriculum vitae, z możliwością dostosowania, które dane, osiągnięcia i aktywności będą wyświetlane (zakres lat, fotografia, e-mail, biogram, dane bibliometryczne, cytowania i h-index – z Google Scholar, ze Scopus, z Web of Science, publikacje, rozprawy doktorskie, udział w projektach, wypromowane prace dyplomowe, aktywności, uzyskane stopnie naukowe, inne osiągnięcia); format: HTML i pdf

Archiwalne wykazy ministerialne

 

Wykaz czasopism punktowanych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 
 
 

 

 

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy