Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Ewaluacja uczelni

Wprowadzenie

Ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonej przez MNiSW podlegają wszystkie podmioty współtworzące system szkolnictwa wyższego i nauki. 

Szczegółowe kryteria ewaluacji za lata 2022-2025 zostaną podane po ukazaniu się stosownego Rozporządzenia MEiN. Do czasu ukazania się rozporządzenia zakłada się, że warunki nowej ewaluacji będą zbieżne z tymi stosowanymi dla publikacji od 2019 roku.


Kryteria ewaluacji za lata 2017- 2021
Ewaluacja była przeprowadzana w ramach dyscyplin naukowych lub artystycznych. Przedmiotem ewaluacji w 2022 r. były osiągnięcia za lata 2017-2021.

Ocena została dokonana w oparciu o trzy kryteria – siedem parametrów szczegółowych:

 • poziom naukowy i artystyczny,
 • efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (konkursy, komercjalizacja, usługi badawcze),
 • wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

W materiale opisano kwestie związane z kryterium pierwszym – poziomem naukowym i artystycznym. W ewaluacji uwzględniane będą następujące kategorie publikacji:

 • artykuły naukowe,
 • monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych.

Publikacja naukowa może zostać uwzględniona w ewaluacji tylko raz bez względu na miejsce i formę wydania (elektroniczna / drukowana).

W ocenie publikacji obowiązuje zasada dziedziczenia prestiżu, zgodnie z którą artykuł jest wart tyle, ile czasopismo naukowe, w którym został opublikowany, a monografia naukowa tyle, ile wydawnictwo ją wydające.

Ponadto w ramach oceny poziomu naukowego i artystycznego uwzględniane będą patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe oraz wyłączne prawa hodowców do odmian roślin.

Artykuły

Artykuły naukowe

Szczegółowe kryteria ewaluacji za lata 2022-2025 zostaną podane po ukazaniu się stosownego Rozporządzenia MEiN. Do czasu ukazania się rozporządzenia zakłada się, że warunki nowej ewaluacji będą zbieżne z tymi stosowanymi dla publikacji od 2019 roku.


Kryteria ewaluacji artykułów za lata 2017- 2021

Zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu Ministra NiSW z dnia 22 lutego 2019 r. artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie  naukowym  lub w recenzowanych  materiałach z konferencji międzynarodowej:

1) przedstawiający  określone  zagadnienie  naukowe w sposób  oryginalny i twórczy,  problemowy  albo  przekrojowy;
2) opatrzony  bibliografią,  przypisami  lub  innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
 Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny, opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.
 
Artykułem naukowym nie jest edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, recenzja, errata, nota redakcyjna.
 
Zgodnie z zasadą dziedziczenia prestiżu artykuł jest tyle wart ile czasopismo naukowe, w którym został opublikowany.
 • Przedmiotem ewaluacji w 2022 r. były osiągnięcia za lata 2017-2021.
 • Publikacje w latach 2017-2018 i 2019-2021 były ocenianiane wedle różnych skal punktowych.

Liczbę punktów, którą przyznaje się autorowi w ramach danej dyscypliny za publikację wyznacza się zgodnie z następującym schematem:

Całkowita wartość punktowa dla artykułów opublikowanych w czasopismach
pasek dekoracyjny

Rok publikacji w ostatecznej formie


Artykuły opublikowane w czasopismach:


Całkowita wartość punktowa (P
c)


2019-2021

z Wykazu 2021 r.

20, 40, 70, 100, 140, 200

spoza ostatniego wykazu

5
2017-2018

z Wykazu 2017 r.

1-50

spoza Wykazu z 2017 r. i ujęte w tych latach w:

 • Scopus – jeżeli posiada status czasopisma aktywnego
 • Science Citation Index Expanded,
 • Social Sciences Citation Index,
 • Arts & Humanities Citation Index,
 • Emerging Sources Citation Index

[Ustawa z 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Art. 324, 2, 2a]


15

spoza Wykazu z 2017 r.  oraz:

a) nieujęte w latach 2017 i 2018 w:

 • Scopus
 • Science Citation Index Expanded,
 • Social Sciences Citation Index,
 • Arts & Humanities Citation Index,
 • Emerging Sources Citation Index

b) ujęte w latach 2017 i 2018 r. w Scopus, jeśli czasopismo to nie posiadało statusu aktywnego

1

 
 • Wykaz z 2019 r. – Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 1 grudnia 2021 (obejmuje on ponad 31 tysięcy czasopism naukowych; zawiera liczby punktów i dyscypliny naukowe) [LINK]
 • Wykaz z 2017 r. – Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 z 25 stycznia 2017 r.  [LINK]

 

Całkowita wartość punktowa dla artykułów opublikowanych w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych

pasek dekoracyjny

Rok publikacji w ostatecznej formie


Artykuły opublikowane w recenzowanych materiałach
z międzynarodowych konferencji naukowych

Całkowita wartość punktowa

2019-2021

z wykazu 2021 r.

20, 40, 70, 100, 140, 200
2017-2018

z wykazu 2021 r.

[Rozp. z 22 lutego 2019: § 34, 4]


20, 40, 70, 100, 140, 200

spoza ostatniego wykazu, ale uwzględnione w Web of Science Core Collection

[Ustawa z 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Art. 324, 2, 2b]


15

 
 
Przeliczeniowa wartość punktowa
pasek dekoracyjny

Dla publikacji autorstwa jednej osoby, autor otrzymuje całkowitą – nominalną liczbę punktów. W przypadku zaś publikacji wieloautorskich, stosuje się przeliczeniową wartość punktową, a następnie wyznacza jednostkowy udział każdego autora w danej publikacji oraz wartość punktową tego udziału.

Przeliczeniowa  wartość  publikacji  wieloautorskiej zależy od:

 • całkowitej  wartości  punktowej publikacji (Pc),
 • liczby autorów, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji w danej dyscyplinie naukowej (k),
 • ogólnej liczby autorów (m).
Wyznacza się ją wedle następującego schematu:

     Całkowita wartość punktowa (Pc)


Przeliczeniowa wartość punktowa (P)

       2017-2018

         2019-2021
≥ 30

200100% punktów

140

100

25

70

wzor 1 

ale nie mniej niż 10%Pc

20

40

<20

20

wzor 2 ale nie mniej niż 10%Pc

 

Wartość punktowa artykułu recenzyjnego

pasek dekoracyjny

Kategoria

Pc artykułu recenzyjnego

P artykułu recenzyjnego

Artykuły recenzyjne

50%Pc

50% P

 

Jednostkowy udział autora

pasek dekoracyjny

Korzystając ze wzorów wskazanych przez Ministerstwo można określić, ile punktów za publikację wnosi dany autor do swojej dyscypliny i jaką część slotu ona wypełnia. Slot publikacyjny, czyli udział jednostkowy, to miara udziału autora w publikacji. Jest istotny przy ustalaniu limitu osiągnięć, które autor zgłasza przy ewaluacji. Limit ten wynosi maksymalnie 4 (zależy od iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału w dyscyplinie).

Dla każdej publikacji naukowej ustala się jednostkowy udział każdego autora w danej publikacji:

W przypadku publikacji naukowych:

 • jednoautorskich udział jednostkowy wynosi 1;
 • wieloautorskich udział jednostkowy ustala się według wzoru:

U=P/Pc×1/k

– gdzie:

 • P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,
 • Pc – oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej,
 • k – oznacza liczbę współautorów będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

Wartość punktowa udziału jednostkowego

pasek dekoracyjny

Dla każdego udziału jednostkowego ustala się jego wartość punktową według wzoru:

Pu= P/k

gdzie:

 • Pu – oznacza wartość punktową udziału jednostkowego,
 • P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,
 • k – oznacza liczbę współautorów będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

Monografie

Szczegółowe kryteria ewaluacji za lata 2022-2025 zostaną podane po ukazaniu się stosownego Rozporządzenia MEiN. Do czasu ukazania się rozporządzenia zakłada się, że warunki nowej ewaluacji będą zbieżne z tymi stosowanymi dla publikacji w poprzedniej ewaluacji.


Kryteria ewaluacji monografii naukowych, redakcji i rozdziałów w monografiach naukowych

Kursywą oznaczono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra NiSW z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu Ministra NiSW z dnia 22 lutego 2019 r. monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy; opatrzona  przypisami, bibliografią lub innym  właściwym  dla  danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. 

Monografią naukową jest również:

- recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukoweym przekład:

 • na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
 • na inny język nowożytny  dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
- edycja naukowa tekstów źródłowych.
Liczba punktów uzyskana za publikację o charakterze monografii zależy od poziomu wydawnictwa, które ją opublikowało. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe uwzględnia 779 wydawnictw z poziomu I (wydawnictwa spełniające etyczne i naukowe  standardy  wydawnicze) oraz 36 wydawnictw z poziomu II (wydawnictwa rozpoznawalne w międzynarodowym  środowisku naukowym jako wiodące) [LINK] (Wykaz z 22 lipca 2021 r.).

Punkty przyznaje się za:

 • monografie naukowe,
 • redakcje monografii naukowych,
 • rozdziały w monografiach naukowych.

Punktację za monografie, redakcje monografii i rozdziały w monografiach opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017-2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją.

Liczbę punktów, którą przyznaje się autorowi za publikację w ramach danej dyscypliny wyznacza się zgodnie z następującym schematem: 

 

Całkowita wartość punktowa
pasek dekoracyjny

Monografia naukowa

Liczba punktów

z wykazu wydawnictw

200 lub 80

z wykazu wydawnictw / nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne

300 lub 120

spoza wykazu wydawnictw, oceniana przez KEN / nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne

100

spoza wykazu wydawnictw

20

 
 

Redakcja naukowa monografii naukowej

Liczba
punktów

za 200 pkt

100

za 300 pkt / nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne

150

za 80 pkt

20

monografia spoza wykazu wydawnictw oceniana przez KEN / nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne

40

za 20 pkt

5

za 20 pkt / nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne        10
 
 

Rozdział w monografii naukowej

Liczba
punktów

za 200 pkt

50

za 300 pkt / nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne

75

za 80 pkt

20

monografia spoza wykazu wydawnictw, oceniana przez KEN / nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne

20

za 20 pkt

5

  

W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2022 r. przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w Wykazie wydawnictw przyznaje się taką samą liczbę punktów, jaką przyznaje się za monografie wydane przez to wydawnictwo [LINK].
[Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Art. 324, 2]

 
Przeliczeniowa wartość punktowa
pasek dekoracyjny

Dla publikacji autorstwa jednej osoby, autor otrzymuje całkowitą – nominalną liczbę punktów. W przypadku zaś publikacji wieloautorskich, stosuje się przeliczeniową wartość punktową, a następnie wyznacza jednostkowy udział każdego autora w danej publikacji oraz wartość punktową tego udziału.

Przeliczeniowa  wartość  publikacji  wieloautorskiej monograficznej zależy od:

 • całkowitej  wartości  punktowej publikacji (Pc),
 • liczby autorów / redaktorów (w przypadku redakcji), którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji w danej dyscyplinie naukowej (k),
 • ogólnej liczby autorów / redaktorów (w przypadku redakcji) (m).
Wyznacza się ją wedle następującego schematu:
 

Typ

Całkowita wartość punktowa (Pc)

Przeliczeniowa wartość punktowa (P)

Monografia / Redakcja / Rozdział – poziom II

200 / 100 / 50100% punktów

Monografia / Redakcja / Rozdział – poziom II

nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne


300 / 150 / 75

Monografia / Redakcja / Rozdział – poziom I

80 / 20 / 20

 

wzor 1

ale nie mniej niż 10%Pc

Monografia / Redakcja / Rozdział – poziom I

nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne


120 / 20 / 20

Monografia spoza wykazu wydawnictw, oceniana przez KEN / Redakcja / Rozdział

nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne


100 / 20 / 20


Monografia / Redakcja / Rozdział – spoza wykazu wydawnictw


20 / 5 / 5

 wzor 2ale nie mniej niż 10%Pc

 
 
Wartość punktowa przekładu i edycji naukowej tekstów źródłowych
pasek dekoracyjny
 

Kategoria

Pc przekładu lub edycji

P przekładu lub edycji

Przekład:

 • monografii naukowej
 • rozdziału w monografii naukowej
 • redakcji naukowej monografii naukowej50%P
c50%P

Edycja naukowa tekstów źródłowych:

 • monografii naukowej
 • rozdziału w monografii naukowej
 • redakcji naukowej monografii naukowej50%P
c50%P lub 100%P*

* gdy monografia powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego:

 1. przez Narodowe Centrum Nauki,
 2. przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
 3. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
 4. w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu

 

Jednostkowy udział autora

pasek dekoracyjny

Korzystając ze wzorów wskazanych przez Ministerstwo można określić, ile punktów za publikację wnosi dany autor do swojej dyscypliny i jaką część slotu ona wypełnia. Slot publikacyjny, czyli udział jednostkowy, to miara udziału autora w publikacji. Jest istotny przy ustalaniu limitu osiągnięć, które autor zgłasza przy ewaluacji. Limit ten wynosi maksymalnie 4 (zależy od iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału w dyscyplinie).

Dla każdej publikacji naukowej ustala się jednostkowy udział każdego autora w danej publikacji:

W przypadku publikacji naukowych:

 • jednoautorskich udział jednostkowy wynosi 1;
 • wieloautorskich udział jednostkowy ustala się według wzoru:

U=P/Pc×1/k

– gdzie:

 • P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,
 • Pc – oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej,
 • k – oznacza liczbę współautorów będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

Wartość punktowa udziału jednostkowego

pasek dekoracyjny

Dla każdego udziału jednostkowego ustala się jego wartość punktową według wzoru:

Pu= P/k

gdzie:

 • Pu – oznacza wartość punktową udziału jednostkowego,
 • P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,
 • k – oznacza liczbę współautorów będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

Patenty

Szczegółowe kryteria ewaluacji za lata 2022-2025 zostaną podane po ukazaniu się stosownego Rozporządzenia MEiN. Do czasu ukazania się rozporządzenia zakłada się, że warunki nowej ewaluacji będą zbieżne z tymi stosowanymi w poprzedniej ewaluacji.


Kryteria oceny patentó i innych kategorii chronionych przez prawa własności przemysłowej w ewaluacji 2017-2021

* Kursywą oznaczono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra NiSW z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

W ramach kryterium pierwszego uwzględnia się patenty na wynalazki, prawa ochronne  na  wzory  użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin, których twórcami są pracownicy prowadzących działalność naukową w danej jednostce. Osiągnięcia te muszą być merytorycznie związane z badaniami  naukowymi  prowadzonymi w podmiocie ramach danej dyscypliny naukowej.

  

Kategoria

Liczba punktów

Przyznany podmiotowi patent europejski albo patent przyznany za granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w UPRP


100

Przyznany podmiotowi przez UPRP patent

75

Patent przyznany według powyższych warunków innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest pracownik ewaluowanego podmiotu


50

Wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny przyznane ewaluowanemu podmiotowi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office)


50

Prawo ochronne na wzór użytkowy przyznane ewoluowanemu podmiotowi przez UPRP albo za granicą

30

 
W przypadku przyznania więcej niż jednego patentu na  ten  sam  wynalazek albo więcej niż jednego prawa ochronnego na ten sam wzór użytkowy albo tę samą odmianę rośliny, w ewaluacji uwzględnia się tylko jedno takie osiągnięcie o najwyższej punktacji.
 
W nowelizacji rozporządzenia z 31 lipca 2020 r. doprecyzowano, kwestię daty przyznania patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy. Uznaje się, że jest to data ich ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”, w „Europejskim Biuletynie Urzędowym” lub w innej równoważnej publikacji za granicą. W przypadku dwóch lub więcej dat przyjmuje się datę najwcześniejszą.”

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy