Zapisy

Użytkownicy biblioteki

Z Biblioteki Głównej PW mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby. Wytyczne dotyczące uprawnień do korzystania z bibliotek PW dla poszczególnych grup użytkowników określa Regulamin.

Osoby spoza Politechniki Warszawskiej

Wszystkie osoby, aby móc korzystać ze zbiorów drukowanych oraz elektronicznych tylko na miejscu, powinny zapisać się do Biblioteki i założyć tymczasową kartę, ważną jeden rok. W tym celu niezbędne będzie okazanie dokumentu ze zdjęciem.

Osoby związane z Politechniką Warszawską

m.in.
- studenci PW
- pracownicy PW
- studenci z wymiany
Informacje na temat statusu, limitu wypożyczeń oraz ważności kont bibliotecznych dostępne są w tabeli.
Po zapisaniu się do biblioteki użytkownicy nabywają uprawnienia do wypożyczania zbiorów na zewnątrz (wyjątek stanowią materiały z lokalizacją na miejscu) z Bibliotek PW*. Mogą również korzystać ze zbiorów elektronicznych biblioteki na dowolnym komputerze po uprzednim zalogowaniu się.

Zapisy

Dokumenty

Studenci PW - ważna Elektroniczna Legitymacja Studencka

Pracownicy, Studenci Podyplomowi, więcej - dokument potwierdzający status w PW* (wystawiony przez uprawnioną jednostkę), dokument tożsamości oraz zdjęcie legitymacyjne

Miejsca zapisu

Zapisy do biblioteki odbywają się w Wypożyczalni Studenckiej, Wolnym Dostępie, Filiach BG i bibliotekach domów studenckich, oraz w niektórych bibliotekach wydziałowych - przez cały rok, w godzinach otwarcia agend.

Zobacz też: Biblioteka to nie horror - zapis

Karta biblioteczna

Dla studentów oraz doktorantów PW kartą biblioteczną jest Elektroniczna Legitymacja Studencka, która zostaje aktywowana w momencie zapisu do Biblioteki PW.
Pozostałe grupy uprawnionych do zapisu użytkowników otrzymują kartę biblioteczną wydawaną przez Bibliotekę.

Karty bibliotecznej/elektronicznej legitymacji studenta nie można pożyczać ani odstępować innym osobom.

Uprawnienia

Posiadanie aktywnej karty bibliotecznej uprawnia do:

Zagubienie/zniszczenie

Zagubienie lub zniszczenie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić do jednej z Bibliotek PW*.

Duplikat karty wydanej przez Bibliotekę można otrzymać po złożeniu pisemnego oświadczenia o jej zagubieniu lub zniszczeniu (w przypadku Elektronicznej Legitymacji Studenckiej o wydanie duplikatu należy zgłosić się do dziekanatu).

Za szkody wynikające z niedopełnienia tego zobowiązania odpowiada użytkownik.