Szkolenia - oferta

Oferta jest skierowana do studentów i pracowników PW oraz wszystkich zainteresowanych użytkowników biblioteki. Zakres szkolenia jest uzgadniany indywidualnie z osobą zamawiającą zajęcia. Oferujemy łączenie różnych form szkoleń – wykłady, warsztaty i zajęcia e-learningowe

Spis treści

Szkolenia dla studentów I stopnia

1. Przysposobienie biblioteczne
Przedmiot adresowany do studentów rozpoczynających studia na naszej Uczelni. Ciąg zajęć rozpoczyna się na początku roku akademickiego w październiku i trwa do grudnia. Terminy szkoleń dla poszczególnych grup studenckich ustala się z władzami wydziałów. Szkolenie trwa 2 godziny.

Program szkolenia:

 • ogólne informacje o systemie biblioteczno-informacyjnym
 • godziny otwarcia
 • struktura BG i jej organizacja
 • informacja o zbiorach biblioteki i o dostępie do nich
 • omówienie sposobów wyszukiwania potrzebnych materiałów za pomocą multiwyszikiwarki, sposób rezerwacji i zamówienia książki, sposoby przedłużenia wypożyczonych książek, możliwość ustawienia w kolejce do już zarezerwowanej książki

Realizacja:

 • Szkolenia online (na zlecenie wydziałów) odbywają się zdalnie, w wyznaczonym przez bibliotekę terminie.
 • Szkolenia tradycyjne (na zlecenie wydziałów) odbywają się w Sali Dydaktycznej i Komputerowej BG PW, w Filii BG PW w Kampusie Południowym PW przy ul. Narbutta 86 i w  zamiejscowej Filii BG PW w Płocku. Na niektórych wydziałach zajęcia odbywają się w bibliotekach wydziałowych.

Kontakt:
Oddział Informacji Naukowej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel:22 234-73-00; tel/faks: 22 628-71-841

2. Informacja naukowa i patentowa
Przedmiot adresowany do studentów I stopnia (licencjat), zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji i MNiSzW.

Program szkolenia:

 • Źródła informacji i wyszukiwanie
 • Budowa strategii wyszukiwawczej
 • Wyszukiwanie w bibliograficzno-abstraktowych bazach danych
 • Wyszukiwanie w pełnotekstowych bazach danych
 • Informacja normalizacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Informacja patentowa
 • Plagiat
 • Przypisy i bibliografia załącznikowa
 • Managery bibliografii

Realizacja:

Zajęcia są prowadzone w formie tradycyjnej (wykłady, warsztaty) z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych na następujących wydziałach:

 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,  zajęcia w ramach w/w przedmiotu prowadzonego przez pracownika (profesora) przy współpracy specjalistów informacji naukowej i chemicznej z BG PW;
 • Wydział Chemiczny, zajęcia dydaktyczne z zakresu informacji naukowej w ramach przedmiotu „Projektowanie procesów technologicznych, przy współpracy specjalistów informacji naukowej i chemicznej z BG PW;  1-3 godz zajęć tradycyjnych + e-learning
 • Wydział Inżynierii Lądowej, zjajęcia prowadzone są na I, V i VII semestrze przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej.
 • Wydział Inżynierii Materiałowej - zajęcia prowadzone są na VI semestrze; 30 godzin (wykłady, warsztaty oraz e-learning).

Kontakt:
Oddział Informacji Naukowej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel:22 234-73-00; tel/faks: 22 628-71-84

Szkolenia dla studentów II stopnia

1. Przysposobienie biblioteczne z elementami informacji naukowej
Zajęcia adresowane do studentów rozpoczynających studia II stopnia w PW.

Program szkolenia:

 • system biblioteczno-informacyjny PW
 • wyszukiwanie za pomocą Multiwyszukiwarki
 • dostęp do zasobów drukowanych  i elektronicznych
 • źródła informacji naukowej
 • informacja normalizacyjna i patentowai

Realizacja:
Zajęcia są prowadzone w formie tradycyjnej (2 godzinny wykład):

 • Wydział Inżynierii Produkcji PW

Kontakt:
Oddział Informacji Naukowej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel:22 234-73-00; tel/faks: 22 628-71-84

2. Informacja naukowa i patentowa
Zajęcia mogą być realizowane przez pracowników wydziału przy wsparciu specjalistów informacji naukowej z BG PW lub na zlecenie wydziałów, tylko przez specjalistów z BG PW

Program szkolenia:

 • Źródła informacji i wyszukiwanie
 • Budowa strategii wyszukiwawczej
 • Wyszukiwanie w bibliograficzno-abstraktowych bazach danych
 • Wyszukiwanie w pełnotekstowych bazach danych
 • Informacja normalizacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Informacja patentowa
 • Plagiat
 • Przypisy i bibliografia załącznikowa
 • Managery bibliografii

Realizacja:

Zajęcia są prowadzone w formie tradycyjnej (wykłady, warsztaty) z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych na następujących wydziałach:

 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, zajęcia  prowadzone w ramach zajęć seminaryjnych, przez specjalistę z BGPW; 15 godz – wykład + warsztaty
 • Wydział Elektryczny, zajęcia prowadzone przez BG PW; 30 godzin (wykłady, warsztaty oraz e-learning).
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - zajęcia prowadzone są dla studnetów w j. angielskim w ramach zajęć Searching and Sharing of Knowledge. Przedmiot składa się z 15 godzin dydtaktycznych podzielonych na 3 części. BG PW prowadzi 5 godzinne zajęcia z tematyki Informacji Naukowej.

Kontakt:

Oddział Informacji Naukowej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel:22 234-73-00; tel/faks: 22 628-71-84

Szkolenia dla studentów III stopnia

Informacja o zasobach bibliotecznych. Biblioteczne i bibliograficzne źródła informacji

Przedmiot adresowany do studentów III stopnia

Program szkolenia:

 • katalogi biblioteczne: lokalne i centralne
 • bibliograficzne bazy danych i ich znaczenie w procesie wyszukiwania informacji
 • pełnotekstowe bazy danych oraz lista tytułów e-źródeł
 • multiwysszukiwarka
 • wyszukiwanie informacji i zasobów o charakterze naukowym w sieci Internet
 • informacja normalizacyjna
 • ochrona własności intelektualnej
 • mierniki oceny dorobku naukowego
 • bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach
 • narzędzia wspomagające ocenę dorobku naukowego

Realizacja:
Zajęcia są prowadzone w formie tradycyjnej (wykłady, warsztaty) z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych.

 • Przedmiot obowiązkowy, prowadzony w ramach Seminarium Pedagogicznego dla doktorantów i asystentów przez specjalistę z BG PW. Tradycyjne 4 godziny wykładów połączone z e-kursem

Kontakt:
Oddział Informacji Naukowej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel:22 234-73-00; tel/faks: 22 628-71-84

Szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej PW

1. Szkolenie wprowadzające
Adresowane do wszystkich zainteresowanych jednostek PW, przygotowywane pod kątem potrzeb zamawiającej grupy pracowników

Program szkolenia:

 • treści dotyczące zasobów bibliotecznych w formie papierowej
 • zasoby elektroniczne

Kontakt:

Oddział Informacji Naukowej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel:22 234-73-00; tel/faks: 22 628-71-84

2. Szkolenia zaawansowane
Adresowane do wszystkich zainteresowanych jednostek PW.

Program szkolenia:

Zawiera treści związane z umiejętnością korzystania z:

 • interdyscyplinarnych, elektronicznych źródeł informacji naukowej
 • dziedzinowych, elektronicznych źródeł informacji
 • narzędzi ułatwiających wyszukiwanie informacji naukowej/literatury
 • baz danych o publikacjach i ich cytowaniach – czyli jak ocenić dorobek publikacyjny?

Kontakt:
Oddział Informacji Naukowej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel:22 234-73-00; tel/faks: 22 628-71-84

Szkolenia dla bibliotekarzy

 • praktyka zawodowa dla nowozatrudnionych bibliotekarzy
 • praktyka zawodowa dla bibliotekarzy - poszerzająca zakres kompetencji
 • szkolenia podstawowe i zaawansowane ze źródeł elektronicznych i narzędzi wyszukiwania
 • praktyki i staże dla studentów Bibliotekoznawstwa

Kontakt:
Oddział Informacji Naukowej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel:22 234-73-00; tel/faks: 22 628-71-84

Szkolenia indywidualne

 • wyszukiwanie materiałów w zasobach bibliotek PW
 • wyszukiwanie literatury w bazach danych

Szkolenia organizowane są na życzenie wszystkich zainteresowanych użytkowników BG PW, w czasie całego roku akademickiego

Kontakt:
Oddział Informacji Naukowej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel:22 234-73-00; tel/faks: 22 628-71-84

Szkolenia online

Szkolenia umieszczone na Platformie e-learningowej BGPW mogą posłużyć zainteresowanym użytkownikom biblioteki jako odrębny materiał dydaktyczny lub stanowić rozwinięcie i uzupełnienie tradycyjnych metod i form szkoleń oferowanych przez BG PW.

Struktura Platformy:

 • szkolenia otwarte
 • szkolenia zamknięte

Obecnie na Platformie dostępne są:

Materiały instruktażowe do samodzielnej pracy:

 • „Pierwsze kroki w bibliotece” - szkolenie w postaci prezentacji online, dostępnej w 7 modułach tematycznych, przedstawiające najważniejsze informacje związane z zasadami korzystania z bibliotek PW. Zawarte w nim treści mogą być przydatne dla studentów rozpoczynających studia w PW, jak również dla innych zainteresowanych użytkowników biblioteki.
 • „Jak korzystać z bazy SciFinder” – szkolenie w postaci prezentacji online, przeznaczone dla studentów chemii, inżynierii chemicznej, materiałowej, medycznej, biotechnologii, zainteresowanych wykorzystaniem bazy Chemical Abstracts na Platformie SciFinder.
 • „Mierniki oceny aktywności publikacyjnej. Bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach" – szkolenie w postaci prezentacji online, adresowane do kadry naukowej i doktorantów PW. Zawiera przydatne informacje związane z korzystaniem z baz cytowań i innych narzędzi służących do wykonania analizy cytowań publikacji naukowych oraz na temat wskaźników oceny dorobku naukowego, niezbędnych w parametryzacji i kategoryzacji uczelni i jej jednostek.
 • "O bibliotece dla bibliotekarzy" - materiały przeznaczone dla nowozatrudnionych pracowników oraz bibliotekarzy  odbywających praktyki zawodowe i kwalifikacyjne w BG PW.

E-kursy zamknięte (konieczne wcześniejsze zapisanie się na kurs):

 • „Przewodnik po bibliotekach PW", adresowany do studentów studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I stopień).
 • „Mierniki oceny aktywności publikacyjnej. Bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach".
 • „Rola i znaczenie informacji patentowej".
 • „Podstawy informacji naukowej dla inżynierów".
 • „Chemiczne bazy danych w badaniach literaturowych”, adresowany do studentów chemii, inżynierii chemicznej, materiałowej, medycznej i biotechnologii. Kurs składa się z kilku modułów, przygotowanych w postaci filmów instruktażowych, prezentacji i zadań.

Działania biblioteczne rozwijające kompetencje informacyjne

Ramy Kwalifikacji - założenia dla studiów technicznych). Więcej w prezentacji

"Kompetencje informacyjne jako element założeń programowych KRK dla szkolnictwa wyższego – oferta BGPW"