Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Logo PW

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Dostęp do zasobów nauki
otwarte materiały instruktażowe
dostęp testowy do 30 grudnia
sprawdź ważność
programy otwartego publikowania

Wszystkie zasoby

Zintegrowane przeszukiwanie Katalogu Biblioteki, zasobów elektronicznych oraz zbiorów Biblioteki Cyfrowej PW
Wyszukiwanie zaawansowane
Lista e-baz  /  Lista tytułów e-źródeł  /  Układ działowy zbiorów  /  Zaproponuj do zbiorów

Katalog

Wspólny katalog Biblioteki Głównej, jej filii oraz wielu bibliotek wydziałowych i instytutowych.
Patrz: Lista bibliotek   /   Wyszukiwanie zaawansowane
Układ działowy zbiorów  /  Czasopisma bieżące  /  Katalogi kartkowe  /  Zaproponuj do zbiorów  /  Nowości wg działów

Zasoby elektroniczne

Pełnotekstowe czasopisma i książki w wersji on-line z prenumerowanych przez Bibliotekę baz danych i wybranych źródeł ogólnodostępnych. Jak korzystać z e-źródeł spoza PW - zobacz TUTAJ  /  Wyszukiwanie zaawansowane
Lista e-baz  /  Lista tytułów e-źródeł

Biblioteka Cyfrowa PW

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej: zdigitalizowane, wybrane zbiory PW o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz zasoby edukacyjne i dorobek naukowy pracowników PW  /   Wyszukiwanie zaawansowane
Przekaż publikację do Biblioteki Cyfrowej PW

O nas

biblioteka PW

Cele działania

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna, wraz z filiami i bibliotekami wydziałowymi, świadczy usługi dla społeczności akademickiej, wspierając działalność dydaktyczną, edukacyjną i badawczą uczelni. Zarówno Biblioteka Główna, jak i pozostałe jednostki biblioteczne tworzą jednolity, zintegrowany System Biblioteczno-Informacyjny, którego celem jest zapewnienie elektronicznej ewidencji zbiorów, ich jednolitego opracowania oraz przekazania informacji o ich dostępności. Wraz z rozwojem nowych technologii, kluczowym zadaniem Biblioteki, jest sprostanie wzrastającemu zapotrzebowaniu użytkowników na informację naukową.

Biblioteka Główna PW jest biblioteką naukową, funkcjonującą w krajowej sieci bibliotecznej. Współpracując z bibliotekami naukowymi w kraju i zagranicą oraz innymi instytucjami naukowymi, wykorzystując najnowsze technologie i metody pracy bibliotek, realizuje swoje cele: powiększenie i aktualizowanie zbiorów bibliotecznych oraz świadczenie profesjonalnych usług informacyjnych i szkolenie użytkowników.

Krótka charakterystyka działalności

Szczegółowe zadania realizowane przez BG PW to m.in.:

  • zapewnienie dostępu do literatury naukowej i dydaktycznej poprzez dobór zgodny z profilem Uczelni i profesjonalne opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz świadczenie usług informacyjnych
  • prowadzenie dokumentacji dorobku piśmienniczego pracowników Uczelni, doktorantów i studentów
  • współudział w kształceniu doktorantów, studentów i młodej kadry naukowej
  • prowadzenie prac badawczych z bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych
  • ochrona zbiorów bibliotecznych 

Zbiory bibliotek PW (Biblioteka Główna, filie, biblioteki wydziałowe, instytutowe itd.) to: 1500000 tomów drukowanych książek i czasopism, ponad 18.000 elektronicznych czasopism, źródeł informacji, elektronicznych książek i baz danych.

Biblioteka Główna i część bibliotek wydziałowych mają wspólny system biblioteczny i centralny katalog on-line (OPAC). Zdigitalizowany katalog kartkowy umożliwia odnalezienie również książek starszych, nie zarejestrowanych jeszcze w OPAC.

Wśród ponad 40 bibliotek PW  największy zbiór drukowanych książek i czasopism posiada Biblioteka Główna. Czytelnicy mogą skorzystać również z publikacji dostarczanych  na zamówienie oraz z pomocy bibliotekarzy i rad w zakresie wyszukiwania potrzebnych materiałów i informacji.

Strona domowa Biblioteki Głównej oferuje zdalny dostęp do czasopism elektronicznych i baz danych. Licencjonowane zasoby elektroniczne są dostępne z terenu Uczelni lub, dla zarejestrowanych użytkowników BG PW, z komputera domowego po wpisaniu hasła konta bibliotecznego.  Bazy danych na CD ROM, jak również drukowane źródła informacji i katalogi kartkowe są dostępne w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Tam też udzielane są informacje i prowadzone szkolenia w zakresie obsługi baz danych i wyszukiwania informacji.

Na zasoby Biblioteki Głównej  składają się książki, podręczniki, normy, czasopisma, dokumenty elektroniczne. Jest to jeden z najbogatszych w Polsce zbiorów bieżącej literatury naukowej, krajowej i zagranicznej, z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Biblioteka Główna ma ponadto ciekawą kolekcję zbiorów specjalnych: starych druków, map i fotografii, wśród których znajdują się liczne varsaviana. Zgodnie z polityką biblioteki rośnie dostęp do zdigitalizowanych podręczników i zbiorów specjalnych.

Ze zbiorów Biblioteki Głównej można korzystać w obrębie pomieszczeń Wolnego Dostępu na II, IIa i III piętrze.