Dla autorów prac dyplomowych i naukowych

Jak prawidłowo zrobić przypisy i bibliografię załącznikową w swojej pracy

Każda praca naukowa powinna zawierać wykaz dokumentów (np. książek, artykułów), z których skorzystał autor pisząc określoną pracę, uporządkowany alfabetycznie lub według innych zasad (np. typów dokumentów). Taki wykaz, nazywany bibliografią załącznikową, stanowi gotowe źródło literatury na dany temat i jest wyrazem uczciwości autora pracy. Szczegółowe informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych można znaleźć w otwartym kursie "Przypisy i bibliografia załącznikowa", dostępnym na Platformie e-learningowej biblioteki. Materiały szkoleniowe obejmują  następujące zagadnienia:

 • podstawowe zasady sporządzania opisów bibliograficznych zgodne z obowiązująca normą PN-ISO 690:2012
 • obowiązkowe elementy w opisie bibliograficznym dla różnych typów publikacji wraz z przykładami
 • relacje między przypisami a bibliografią

Sprawdź także listę książek na temat techniki pisania prac naukowych

1.  Bielec, E.: Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Kraków, 2000.
2.  Bisewski, T.: Jak pisać prace naukowe [poradnik dla studentów]. Rumia, 2010.
3.  Boć, J.: Jak pisać pracę magisterską? Wyd.7. Wrocław, 2009.
4.  Borcz, L.: Vademecum pracy dyplomowej. Bytom, 2001.
5.  Gierz, W.: Jak pisać pracę licencjacką? Gdańsk, 1998.
6.  Kamiński, T.: Poradnik dla prowadzącego i piszącego prace dyplomowe. Warszawa, 2000.
7.  Pułło, A.: Prace magisterskie i licencjackie. Warszawa, 2001.
8.  Rozpondek, M.: Poradnik dyplomanta i absolwenta. Gliwice, 2003.
9.  Urban, S.; Ładoński, W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław, 2001.
10. Weiner, J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Warszawa, 2000.
11. Wendel, T.: Metodyka pisania prac doktorskich. Poznań, 2010.
12. Wójcik, K.: Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Warszawa, 2005.
13. Zendrowski, R.: Praca magisterska: jak pisać jak bronić? Wyd.4. Warszawa, 2007/2008

 

Narzędzia do gromadzenia literatury

Jest wiele programów, które mogą być pomocne w trakcie zbierania materiałów i przygotowaniu publikacji. Umożliwiają one:

 • Automatyczne przenoszenie opisów publikacji – poprzez ich bezpośredni import z przeglądanych baz danych i ze stron internetowych
 • Tworzenie własnych baz bibliograficznych i zarządzanie nimi – przechowywanie w jednej bazie informacji bibliograficznych o różnorodnych dokumentach źródłowych. Mogą to być pozycje książkowe czy artykuły z czasopism, jak również pliki np. w formacie *.pdf, *.doc, *.jpg
 • Zautomatyzowane tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej – współpraca z większością popularnych edytorów tekstu, wykorzystywanych do tworzenia publikacji takich jak MS Word, WordPerfect, OpenOffice oraz innych programów, które pozwalają zapamiętywać pliki w formacie *.rtf

Biblioteka Główna szczególnie poleca:

Mendeley –  darmowy (dodatkowe opcje dostępne na licencji zamkniętej). Więcej informacji dotyczących korzystania z Mendeley można znaleźć na platformie e-learningowej - w otwartym kursie Mendeley - program do zarządzania literaturą
Zotero – bezpłatny dodatek do Firefoxa
EndNote Web –  darmowy dla pracowników i studentów PW  - na platformie Web of Science

 

Plagiat

W trakcie pisania pracy licencjackiej, magisterskiej korzystasz z opublikowanych prac innych autorów (książek, artykułów z czasopism), informacji zamieszczonych na stronach internetowych. Odwołanie do literatury źródłowej świadczy o wiarygodności pracy. Każdemu cytatowi i powołaniu w tekście powinien towarzyszyć przypis, odsyłający do dokumentu źródłowego, z którego został zaczerpnięty.

 • Na jakich zasadach można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku

Art. 34 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawiera stwierdzenie "Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła." Więcej na ten temat przeczytasz w kursie online „Prawo autorskie dla bibliotekarzy” (i nie tylko dla bibliotekarzy) – dostępny w zakładce Platforma e-learningowa. Materiały szkoleniowe dostosowano do różnych poziomów wiedzy

 • Czym jest plagiat

Plagiat to termin używany w literaturze prawniczej i orzecznictwie sądowym na określenie przywłaszczenia autorstwa cudzego utworu, czyli wykorzystania (np. skopiowania, rozpowszechniania) cudzego utworu, całego lub fragmentu, i zaprezentowania jako własny. (Stanisławska-Kloc S. Plagiat i autoplagiat."Infos" 2011, nr 16)

 • Konsekwencje wykrycia plagiatu
  • Ustawa o prawie autorskim - odpowiedzialność cywilna (art. 78–79 pr.aut.) i karna (art. 115 pr.aut.)
  • Ustawa o szkolnictwie wyższym - w stosunku do pracownika naukowego (mianowanego nauczyciela akademickiego) to rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (art.126 u.s.w.) oraz odpowiedzialność dyscyplinarna (art. 144 u.s.w.), w stosunku do studenta - odpowiedzialność dyscyplinarna (art. 214 u.s.w.) oraz odebranie tytułu zawodowego (art. 193 u.s.w.)
  • Ustawa o tytule naukowym i stopniach naukowych - odebranie stopnia doktora lub doktora habilitowanego osobie, w której dorobku lub rozprawie naukowej ujawnione zostało naruszenie prawa autorskiego (por. art. 29 i 29a u.t.n.s.n.)