Bibliometria

Wybrane miary porównawcze dorobku naukowego:

 • liczba publikacji
 • liczba cytowań
  • całkowita liczba cytowań
  • średnia liczba cytowań jednej publikacji
 • indeks Hirscha
  H-index tworzy się poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań i wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej

Podstawowe serwisy dostarczające informacji o cytowaniach artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych:

WoS (Web of Science Core Collection)

Baza publikacji i cytowań na platformie Web of Science zawierająca indeksy:

 • Science Citation Index Expanded - od 1945 roku
 • Social Sciences Citation Index - od 1956 roku
 • Arts & Humanities Citation Index - od 1975 roku
 • Conference Proceedings Citation Index - od 1990 roku
 • Book Citation Index– Science - od 2005 roku
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities - od 2005 roku

Baza Web of Science Core Collection jest dostępna z Listy E-baz (w zakładkach Wszystkie zasoby lub Zasoby Elektroniczne). Dostęp do baz z terenu PW jest  możliwy bez logowania, spoza PW - po zalogowaniu na konto biblioteczne.

Scopus

Baza bibliograficzno-abstraktowa z opcją wyszukiwania cytowań i sprawdzania indeksu Hirscha dla publikacji od 1996 r. Baza Scopus jest dostępna z Listy E-baz (w zakładkach Wszystkie zasoby lub Zasoby Elektroniczne). Dostęp do baz z terenu PW jest  możliwy bez logowania, spoza PW - po zalogowaniu na konto biblioteczne.

Google Scholar

Google Scholar to wyszukiwarka naukowa (uruchomiona w 2004 roku).  Przeszukuje wyselekcjonowane zasoby o charakterze naukowym (recenzowane książki, czasopisma, materiały konferencyjne, abstrakty, streszczenia czy sprawozdania).  Gooogle Scholar pokazuje także informacje o liczbie cytowań danej publikacji.

 • Google Scholar Citations - usługa uruchomiona w lipcu 2011 roku, bazująca na danych z Google Scholar, która pozwala założyć autorowi swój profil („Profil autora”). Na profilu możliwe jest m.in. śledzenie cytowań, jak również sprawdzenie wartości indeksu H.

Publish or Perish

Program służący do zliczania cytowań oraz analizy wpływu publikacji akademickich w oparciu o bazę Google Scholar stworzony przez Anne Wil-Harzing. Program można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej.

Baza Wiedzy PW

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, zawiera informacje o prowadzonych w PW pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych. W bazie można znaleźć liczbę cytowań publikacji naukowców z PW oraz wartość indeksu Hirscha obliczonego dla tych publikacji. Wartości te są obliczane w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Są one zbliżone do wartości obliczanej przez system Publish or Perish.

Więcej informacji można znaleźć  w prezentacji online Mierniki oceny aktywności publikacyjnej. Bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach - dostępnej w zakładce Platforma e-learningowa

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na analizę cytowań pracowników i jednostek naukowych. Więcej informacji o usłudze znajdziesz TUTAJ

 

Wybrane miary porównawcze stosowane do oceny jakości czasopism naukowych

 • punktacja ministerialna
 • Impact Factor
  Wskaźnik cytowalności czasopisma - jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie; wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR) obecność na liście filadelfijskiej. Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.
 • CiteScore
  Wskaźnik cytowalności czasopisma podobny do Impact Factor. Jest to średnia liczba cytowań w danym roku dla dokumentów opublikowanych w czasopiśmie w ostatnich trzech latach. Dane do jego obliczania pobierane są z bazy Scopus. Uwzględniane są czasopisma, materiały konferencyjne i serie książkowe, ale już pojedyncze tytuły książek nie.
 • SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
  Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SNIP mierzy wpływ cytowania związanego z kontekstem przez przypisywanie cytowaniu wagi na podstawie całkowitej liczby cytowań w danej dziedzinie wiedzy
 • SJR (SCImago Journal Rank)
  Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SJR uwzględnia fakt, że na wartość cytowań czasopisma bezpośredni wpływ mają dziedzina wiedzy, w której czasopismo funkcjonuje oraz jakość i reputacja czasopisma
 • Indeks Hirscha 
  H-Index informuje ile publikacji z danego czasopisma w danym roku było cytowanych h i więcej razy. Więcej na temat wyszukiwania cytowań w bazach znajdziesz TUTAJ
 • Index Copernicus
  Wskaźnik oceny jakości czasopism w oparciu o walidację około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową, staranność techniczną. Czytaj więcej: Metodologia Ewaluacji Index Copernicus. Wskaźnik ten jest dość często stosowany, szczególnie przy czasopismach, które nie są na liście filadelfijskiej, ale liczą się na rynku wydawnictw medycznych.

Źródła informacji w/w wskaźników:

Journal Citation Reports

 • Dostęp online do JCR (od rocznika 1997) na platformie Web of Science w ramach dwóch kolekcji:

- Journal Citation Reports (JCR) Science Edition
- Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Editionczasopisma polskie na MJL

Aktualna lista czasopism ze wskaźnikami IF za dany rok ukazuje się w połowie roku następnego.

Lista filadelfijska


Lista filadelfijska nie podaje wskaźnika Impact Factor dla czasopisma! Zaobacz także Wykaz polskich czasopism indeksowanych na liście filadelfijskiej (Thomson Reuters Master Journal List) - aktualizacja danych: listopad 2015)

Wykaz czasopism punktowanych


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie publikował na stronie Ministerstwa regularnie raz do roku wykaz czasopism punktowanych, składający się z trzech części i zawierający odpowiednio:

A – czasopisma z obliczonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor – IF), umieszczone  w bazie JCR (od 20 do 50 pkt)
B – czasopisma nieposiadające obliczonego IF (od 0,25 do 10 pkt)
C – czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) (12/16/20 pkt)

 • Generator ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego
  Kreator ankiet umożliwiający przygotowanie i złożenie ankiety czasopisma naukowego dla celów ewaluacji czasopism zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez MNiSW. Kreator ankiet jest elementem serwisu Polska Bibliografia Naukowa (PBN) realizowanego w ramach systemu POL-on

Index Copernicus Journals Master List (JML)

Można tu znaleźć aktualne wartości Index Copernicus (IC) dla poszczególnych tytułów, prognozy wysokości wskaźnika na kolejny rok, informacje dotyczące adresu wydawniczego czasopisma, jego strony www, języka publikacji, indeksacji w bazach o zasięgu międzynarodowym. IC Journals Master List liczy obecnie ponad 2.500 czasopism z całego świata, w tym około 700 z Polski.

Scopus

Baza bibliograficzno-abstraktowa z opcją wyszukiwania cytowań, sprawdzania indeksu h (indeksu Hirscha) dla publikacji od 1996 r. oraz porównywania czasopism (zakładka Analytics / Journal Analyzer)

 • SCImago Journal and Country Rank - (ogólnodostępny) portal przeznaczony do porównywania czasopism naukowych indeksowanych w bazie SCOPUS pod kątem liczby dokumentów opublikowanych, liczby cytowań, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności"), indeksu Hirscha. Dane mogą dotyczyć:

- wybranego czasopisma (lub więcej),
- kraju (pod kątem publikacji czasopism naukowych)

SCImago dostarcza wyniki w postaci czytelnych wykresów (można je pobrać jako plik Excela)