Bibliometria

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

 • międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych
 • unikatowy numer składający się z 16 cyfr podzielonych na cztery części, zapisany w formacie http URL (np. http://orcid.org/0000-0003-447-0907)
 • pomaga w identyfikowaniu autorów prac naukowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku popularnych nazwisk, przy rozróżnieniu dorobku osób piszących artykuły z tej samej dziedziny oraz przy powiązaniu w jeden zbiór prac autora, który zmienił afiliację lub nazwisko
 • jest wykorzystywany przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, Wiley, Springer) oraz
  przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie HORYZONT 2020
 • pozwala na automatyczną wymianę danych pomiędzy profilem naukowca w ORCID a profilami w bazie Web of Science (ResearcherID) i w bazie Scopus

Materiały instruktażowe:

 • Jak zarejestrować się w ORCID i otrzymać swój unikalny numer (PDF)
 • Jak połączyć profil autora (Author ID) w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Jak połączyć profil autora (ResearcherID) w bazie Web of Science z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Jak zarejestrować się w ResearcherID i otrzymać swój unikalny numer (PDF)
 • Importowanie danych z pliku w formacie BibTeX, np. z Bazy Wiedzy PW lub Google Scholar do profilu ORCID (PDF)
 • Ręczne dodawanie publikacji do profilu ORCID (PDF)

Pytania związane z ORCID i ResearcherID prosimy kierować na adres Oddziału ds Bazy Wiedzy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Narzędzia bibliometryczne wspomagające zarządzanie nauką

InCites – źródłem danych jest Web of Science Core Collection

 • narzędzie dostępne po zalogowaniu się - wymagane jest posiadanie osobistego konta na platformie Web of Science. Osoby, które nie mają konta w bazie, mogą je założyć wybierając z menu opcję “Sign In” a następnie “Register”

Materiały instruktażowe:

 • Profil autora w InCites (PDF)

SciVal – źródłem danych jest Scopus

 • narzędzie dostępne po zalogowaniu się - wymagane jest posiadanie osobistego konta do serwisów Elsevier. Osoby, które nie mają konta w żadnym z serwisów Elsevier, mogą je założyć bezpośrednio na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”

Materiały instruktażowe:

 • Profil autora w SciVal (PDF)

Pytania związane z InCites i Scival prosimy kierować na adres Oddziału Informacji Naukowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawowe serwisy dostarczające informacji o cytowaniach artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych:

WoS (Web of Science Core Collection)

Baza publikacji i cytowań na platformie Web of Science zawierająca indeksy:

 • Science Citation Index Expanded - od 1945 roku
 • Social Sciences Citation Index - od 1956 roku
 • Arts & Humanities Citation Index - od 1975 roku
 • Conference Proceedings Citation Index - od 1990 roku
 • Book Citation Index– Science - od 2005 roku
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities - od 2005 roku

Baza Web of Science Core Collection jest dostępna z Listy E-baz (dostępnej w zakładkach Wszystkie zasoby lub Zasoby Elektroniczne.  Dostęp do baz z terenu PW jest  możliwy bez logowania, spoza PW - po zalogowaniu na konto biblioteczne.

Scopus

Baza bibliograficzno-abstraktowa z opcją wyszukiwania cytowań i sprawdzania indeksu H (indeksu Hirscha) dla publikacji od 1996 r. Baza Scopus jest dostępna z Listy E-baz (dostępnej w zakładkach Wszystkie zasoby lub Zasoby Elektroniczne.  Dostęp do baz z terenu PW jest  możliwy bez logowania, spoza PW - po zalogowaniu na konto biblioteczne.

Google Scholar

Google Scholar to wyszukiwarka naukowa (uruchomiona w 2004 roku).  Przeszukuje wyselekcjonowane zasoby o charakterze naukowym (recenzowane książki, czasopisma, materiały konferencyjne, abstrakty, streszczenia czy sprawozdania).  Gooogle Scholar pokazuje także informacje o ilości cytowań danej publikacji.

 • Google Scholar Citations - ussługa uruchomiona w lipcu 2011 roku, bazująca na danych z Google Scholar. Jest to usługa, która pozwala założyć autorowi swój profil („Profil autora”) w Google Scholar. Profil ten umożliwia śledzenie, gdzie i przez kogo jego prace były cytowne, jak również daje możliwość automatycznego wyliczenia indeksu H.

Publish or Perish

Program służący do zliczania cytowań oraz analizy wpływu publikacji akademickich w oparciu o bazę Google Scholar stworzony przez Anne Wil-Harzing. Program można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej.

Baza Wiedzy PW

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, zawiera informacje o prowadzonych w PW pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych. W bazie można znaleźć liczbę cytowań publikacji naukowców z PW oraz wartość indeksu Hirscha obliczonego dla tych publikacji. Wartości te są obliczane w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Są one zbliżone do wartości obliczanej przez system Publish or Perish.

Więcej informacji można znaleźć  w prezentacji online Mierniki oceny aktywności publikacyjnej. Bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach - dostępnej w zakładce Platforma e-learningowa

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na analizę cytowań pracowników i jednostek naukowych. Więcej informacji o usłudze znajdziesz TUTAJ

 

Wybrane miary porównawcze dorobku naukowego:

 • liczba publikacji
 • liczba cytowań
  • całkowita liczba cytowań
  • średnia liczba cytowań jednej publikacji
 • indeks Hirscha
  H-index tworzy się poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań i wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej

Wybrane miary porównawcze stosowane do oceny „jakości” czasopism naukowych

 • wskaźnik Impact Factor
  Wskaźnik cytowalności czasopisma - jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch  poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie; wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR) obecność na liście filadelfijskiej. Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.
 • punktacja ministerialna
 • indeks Hirscha 
  H- Index informuje ile publikacji z danego czasopisma w danym roku było cytowanych h i więcej razy. Więcej na temat wyszukiwania cytowań w bazach znajdziesz TUTAJ
 • Index Copernicus
  Wskaźnik oceny jakości czasopism w oparciu o walidację około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową, staranność techniczną. Czytaj więcej: Metodologia Ewaluacji Index Copernicus. Wskaźnik ten jest dość często stosowany, szczególnie przy czasopismach, które nie są na liście filadelfijskiej, ale liczą się na rynku wydawnictw medycznych.

Dodatkowo:

 • SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
  Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SNIP mierzy wpływ cytowania związanego z kontekstem przez przypisywanie cytowaniu wagi na podstawie całkowitej liczby cytowań w danej dziedzinie wiedzy
 • SJR (SCImago Journal Rank)
  Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SJR uwzględnia fakt, że na wartość cytowań czasopisma bezpośredni wpływ mają dziedzina wiedzy, w której czasopismo funkcjonuje oraz jakość i reputacja czasopisma.

 

Źródła informacji w/w wskaźników:

Journal Citation Reports

 • Dostęp online do JCR (od rocznika 1997) na platformie Web of Science w ramach dwóch kolekcji:

- Journal Citation Reports (JCR) Science Edition
- Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Editionczasopisma polskie na MJL

Aktualna lista czasopism ze wskaźnikami IF za dany rok ukazuje się w połowie roku następnego.

Lista filadelfijska

Lista filadelfijska nie podaje wskaźnika Impact Factor dla czasopisma! Zaobacz także Wykaz polskich czasopism indeksowanych na liście filadelfijskiej (Thomson Reuters Master Journal List) - aktualizacja danych: listopad 2015)

Wykaz czasopism punktowanych

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie publikował na stronie Ministerstwa regularnie raz do roku wykaz czasopism punktowanych, składający się z trzech części i zawierający odpowiednio:
  A – czasopisma z obliczonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor – IF), umieszczone  w bazie JCR (od 20 do 50 pkt)
  B – czasopisma nieposiadające obliczonego IF (od 0,25 do 10 pkt)
  C – czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) (12/16/20 pkt)
 • Generator ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego
  Kreator ankiet umożliwiający przygotowanie i złożenie ankiety czasopisma naukowego dla celów ewaluacji czasopism zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez MNiSW. Kreator ankiet jest elementem serwisu Polska Bibliografia Naukowa (PBN) realizowanego w ramach systemu POL-on

Index Copernicus Journals Master List (JML)

Można tu znaleźć aktualne wartości Index Copernicus (IC) dla poszczególnych tytułów, prognozy wysokości wskaźnika na kolejny rok, informacje dotyczące adresu wydawniczego czasopisma, jego strony www, języka publikacji, indeksacji w bazach o zasięgu międzynarodowym. IC Journals Master List liczy obecnie ponad 2.500 czasopism z całego świata, w tym około 700 z Polski.

Scopus

Baza bibliograficzno-abstraktowa z opcją wyszukiwania cytowań, sprawdzania indeksu h (indeksu Hirscha) dla publikacji od 1996 r. oraz porównywania czasopism (zakładka Analytics / Journal Analyzer)

 • SCImago Journal and Country Rank - (ogólnodostępny) portal przeznaczony do porównywania czasopism naukowych indeksowanych w bazie SCOPUS pod kątem liczby dokumentów opublikowanych, liczby cytowań, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności"), indeksu Hirscha. Dane mogą dotyczyć:

- wybranego czasopisma (lub więcej),
- kraju (pod kątem publikacji czasopism naukowych)

SCImago dostarcza wyniki w postaci czytelnych wykresów (można je pobrać jako plik Excela)

 

Sprawdź także:

Jak zgłosić czasopismo na LF i do bazy Scopus

Kryteria doboru / warunki, jakie powinno spełniać czasopismo aplikujące o indeksację na liście filadelfijskiej i w bazie Scopus to:

 • Podstawowe standardy wydawnicze

- terminowość publikacji
- przestrzeganie zasad międzynarodowej konwencji wydawniczej
- dane bibliograficzne artykułu i abstrakt w języku angielskim
- recenzja specjalistów z danej dziedziny

 • Treść
 • Międzynarodowość

- czy autorzy publikacji, wydawcy, edytorzy oraz konsultanci redakcyjni itp. reprezentują międzynarodową społeczność badaczy
- czy czasopismo odnosi się do czytelników regionalnych czy międzynarodowych

 • Analiza cytowań

- czy autorzy publikujący w danym czasopiśmie są szeroko cytowani

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Thomson Reuters. Proces wyboru materiałów do indeksów WOS

Elsevier. Proces wyboru materiałów do bazy Scopus

Co to jest DOI

DOI (Digital Object Identifier) – jest to cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego. DOI służy do identyfikacji dokumentów elektronicznych na podobnej zasadzie, jak ISSN (czasopismo) czy ISBN (książka). Rozwojem tego systemu i zarządzaniem nim zajmuje się Międzynarodowa Fundacja DOI - International DOI Foundation (IDF) - organizacja typu non-profit, powstała 10 października 1998 roku.

 • Jakie dokumenty mogą otrzymać numer DOI
  Numer DOI może zostać nadany każdej jednostce własności intelektualnej, którą twórca uzna za wartą oddzielnego potraktowania, np. artykuł, rozdział z książki, zdjęcie, wykres, oprogramowanie, utwór muzyczny, itp.
 • Struktura numeru DOI
  - Identyfikator DOI składa się z dwóch części przedzielonych ukośnikiem: przedrostka (prefiks) i końcówki (sufiks), np.: 10.1000.10/123456
  - 10.1000.10 to przedrostek, gdzie „10” informuje, że mamy do czynienia z identyfikatorem DOI (każdy numer DOI zaczyna się od „10”), a  1000.10 to numer przypisany do wydawcy (Publisher ID)
  - 123456 - sufiks jest unikalny dla danego dokumentu i może być dowolnym ciągiem znaków alfanumerycznych (Item ID). Jest nadawany przez samego wydawcę, który musi zagwarantować, że będzie on unikatowy dla każdego publikowanego przez niego dzieła.
  - Jeżeli dany dokument posiada już inny identyfikator (np. ISBN, ISSN), wówczas może on być zastosowany jako przyrostek w numerze DOI. I tak np. 10.1103 jest to prefiks American Physical Society, 10.1016 - prefiks firmy Elsevier Science.
  - Całkowity DOI może wyglądać następująco:10.1016/j.jmb.2014.04.017
  - Numer DOI raz nadany nie może ulec zmianie. Dokument zachowuje numer DOI, nawet jeśli prawa własności do niego zostaną przeniesione na inną instytucję. Jeżeli dokument zostanie kiedykolwiek usunięty, jego numer nie może być ponownie wykorzystany.
 • Sposób działania DOI
  DOI zapewnia stałość łączy hipertekstowych, za których aktualizację odpowiedzialny jest rejestrujący, np. wydawca, autor bądź inna jednostka. URLe  są przypisane do każdego zarejestrowanego dokumentu. Jeżeli URL się zmienia, właściciel praw autorskich uaktualnia URL poprzez CrossRef i z bazy IDF następuje przekierowanie do właściwej lokalizacji dokumentu.
  W celu dotarcia do pełnego tekstu dokumentu posiadającego DOI należy wpisać do okna adresowego przeglądarki internetowej identyfikator DOI po adresie: http://dx.doi.org/
  np. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.88.088302.
  Niektóre przeglądarki internetowe umożliwiają bezpośrednie „rozszyfrowywanie” identyfikatorów DOI po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku.
  Gdzie można uzyskać numer DOI
  Identyfikator DOI jest nadawany przez jedną z uprawnionych agencji, nadzorowanych przez International DOI Fundation - tzw. DOI Registration Agencies (RA), działających jako firmy komercyjne, np:
  Airiti, Inc.; CrossRef; DataCite; Entertainment Identifier Registry  (EIDR); Publications Office of the European Union (OP); Multilingual European DOI Registration Agency (mEDRA);
  Spis tych agencji wraz z linkami jest dostępny na stronie domowej  IDF. Dla polskich wydawców ciekawe oferty można znaleźć w agencji mEDRA. Przykładowy cennik znajdziesz TUTAJ

Bądź widoczny - publikuj w Open Access

 • Co zyskujesz?
  - wzrost widoczności
  - szybkie upowszechnienie
  - wzrost cytowań
  - nawiązywanie kontaktów
  - bezpłatną promocję
 • Chcesz, aby Twoja praca była dostępna w Open Access?
  - publikuj w recenzowanych czasopismach z listy DOAJ
  - wykorzystaj krajową licencję Springer Open Choice
  - udostępnij swoje publikacje w Bazie Wiedzy PW (repozytorium)
  - przekaż publikację do Biblioteki Cyfrowej PW - Politykę otwartości swojego wydawcy możesz sprawdzić w serwisie Sherpa RoMEO