Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Logo PW

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Repozytorium PW

Każda instytucja - mająca uprawnienia do nadawania stopni naukowych - powinna wprowadzić zasadę deponowania wyników badań w repozytorium instytucjonalnym open access (Budapeszteńska Inicjatywa Open Access).

Repozytoria naukowe na świecie są jednym z głównych kanałów komunikacji naukowej. W latach 2010-2012 obserwujemy wzrost liczby powstających repozytoriów przy polskich instytucjach naukowych. Dalszy rozwój nauki w Polsce nie jest możliwy bez ogólnokrajowej infrastruktury w tym wirtualnych bibliotek i repozytoriów zapewniających jednolite i proste metody publikowania, wyszukiwania i udostępniania publikacji. Wiąże się to z ideą otwartej nauki i otwartego dostępu (Open Access), wspieraną przez Unię Europejską poprzez rekomendacje i programy, w ramach których prace naukowe finansowane z pieniędzy publicznych powinny znaleźć się w otwartych czasopismach i repozytoriach. 

Repozytorium instytucjonalne powstało też na Politechnice Warszawskiej, jako część Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej, która zawiera informacje o prowadzonych w PW pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych.

Działania Biblioteki prowadzące do utworzenia repozytorium

Zgodnie ze statutem Politechniki Warszawskiej § 109 pkt. 3

3. Do zadań systemu biblioteczno-informacyjnego należy także prowadzenie prac bibliograficznych, w tym ewidencja dorobku naukowego, dydaktycznego i technicznego pracowników i doktorantów, a także prowadzenie działalności dydaktycznej, informacyjnej i wydawniczej.

 Z kolei § 117 pkt. 2 statutu stanowi:

2. Dyrektor Biblioteki Głównej organizuje i nadzoruje funkcjonowanie w systemie biblioteczno-informacyjnym repozytorium dokumentów elektronicznych

W 2011 r. Biblioteka Główna PW podjęła działania poprzedzające przygotowanie do zorganizowania repozytorium uczelnianego.

   • Ankieta na temat korzyści i obaw związanych z repozytorium, przeprowadzona 20.01-31.03.2011 miała na celu poznanie nastawienia środowiska akademickiego PW do idei utworzenia Repozytorium prac naukowych pracowników Politechniki Warszawskiej. Wyniki ankiety pokazały pozytywne nastawienie środowiska uczelnianego do pomysłu utworzenia repozytorium PW (Raport - opracowanie wyników badania ankietowego i wnioski) , poster - Repozytorium uczelniane PW - zamierzenia, projekty)
   • Przeprowadzono w Bibliotece i na Wydziałach akcje informacyjne nt. repozytoriów i ruchu OpenAccess (prezentacje, ulotki)
   • Zapoznano się z doświadczeniami zespołów tworzących działające już w Polsce repozytoria uczelniane (AMUR Uniwersytetu w Poznaniu i repozytorium Politechniki Krakowskiej)
   • Kolekcje w Bibliotece Cyfrowej PW, zawierające pełne teksty dokumentów, udostępnione w otwartym Internecie: 
    • Doktoraty - pełne teksty prac doktorskich, autorów, którzy wyrazili zgodę i podpisali licencję
    • Publikacje pracowników BG
    • Pełnotekstowe bibliografie profesorów PW, dokumentujące historyczny dorobek naukowy profesorów PW
   • Biblioteka Cyfrowa PW w otwartych repozytoriach światowych DOAR, OAR oraz w Europeanie i DartEurope
W lutym 2011 r. Biblioteka Główna przystąpiła do projektu "Uruchomienie i bieżąca aktualizacja Repozytorium Politechniki Warszawskiej".

W 2012 r. (luty - grudzień) w ramach projektu  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej wykonała szereg działań prowadzących do powstania repozytorium uczelnianego.

Celem zadań realizowanych przez Bibliotekę było: uporządkowanie, aktualizacja i ujednolicenie metadanych w bazach posiadanych przez BG PW, które po konwersji miały zasilić Repozytorium Uczelniane PW.

Zakres chronologiczny prac obejmował metadane publikacji za lata 2000- 2012.

Powołano 9-osobowy zespół pracowników z różnych Oddziałów BG PW. Określono zadania, którymi miał zająć się zespól:

 • analiza posiadanych metadanych
 • wskazanie błędów i elementów w bazach, które powinny zostać porównane
 • określenie potrzeb w zakresie korekty
 • przygotowanie narzędzi informatycznych potrzebnych do weryfikacji
 • weryfikacja, aktualizacja i ujednolicenie metadanych
 • przygotowanie indeksów do przeniesienia i konwersji
 • przygotowanie instrukcji i materiałów szkoleniowych
 • szkolenie osób wprowadzających dane w jednostkach organizacyjnych
 • promocja repozytorium w środowisku uczelnianym

W ramach zadania projektowego wykonano następujące prace:

Repozytorium Wydziałowe W. Elektroniki i Technik Informacyjnych

W 2011r. pod kierunkiem prof. Henryka Rybińskiego w Instytucie Informatyki PW opracowany został system komputerowy do utrzymywania wydziałowego repozytorium dorobku publikacyjnego pracowników uczelni. System ten jest podstawą do uruchomienia repozytorium uczelnianego.

Repozytorium Wydziałowe Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Link do  wyszukiwarki Wyszukiwanie pracowników WEiTI

Bezpośrednie wyszukiwanie w Repozytorium WEiTI

Autor:

System Repozytorium oferuje szerokie możliwości wyszukiwania publikacji pracowników, prezentowania informacji dotyczących odnalezionych publikacji jak również wykorzystanie odnośników podanych w tych opisach do światowych zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie.

Ponadto, system umożliwia generowanie różnego rodzaju zestawień i raportów dla wybranego zestawu publikacji, które mogą być przydatne do tworzenia następujących opracowań:

 • wykaz publikacji, dorobku danego autora lub instytutu
 • roczne sprawozdanie instytutu - Annual Report
 • sprawozdanie Dziekana Wydziału
 • ankieta jednostki

Wyszukiwanie może odbywać się w trybie uproszczonym lub zaawansowanym.

Informacje dotyczące korzystania z repozytorium oraz edytowania danych zawarte są w podręcznikach: użytkownika i edytora.

Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje uchwała Senatu z 21 listopada 2012 r.

Zgodnie z §10 p. 4 uchwały "Wprowadza się, od dnia 1 stycznia 2014 roku, obowiązek wyłącznego stosowania danych z systemu ED PW do przygotowywania sprawozdań, przedkładania pisemnej informacji o jednostce Uczelni oraz o osobach, których dorobek naukowy, dydaktyczny i techniczny podlega ocenie w zakresie objętym ED PW."

29 stycznia 2014 wydane zostało  Zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej  w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej określa zasady działania Repozytorium PW.

W systemie ED PW obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory ukończone po 1 stycznia 2013 r.

Repozytorium zawiera też publikacje z lat wcześniejszych (niepełny dorobek, dane zaciągnięte wybiórczo).

Wyszukiwanie w Repozytorium

 • Centralny system ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej (ED PW) - wyszukiwarka
 • Bezpośrednie wyszukiwanie:
  Repozytorium Politechniki Warszawskiej

  Repozytorium uczelniane i centralny system ewidencji dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej

Dostęp do utworów w repozytorium PW ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania) - szczegółowiej na ten temat.

Z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach można zapoznać się w serwisie SHERPA RoMEO.

Program Springer Open Choice / Open Access

Przypominamy również wszystkim autorom o programie  „Springer Open Choice”, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych  na zasadach Open Access. Narodowy program publikacji naukowych realizowany w ramach umowy akademickiej na czasopisma Springer w latach 2010-2013 i przedłużony na rok 2014. Publikowane prace podlegają tym samym zasadom korekty oraz recenzji jak przy tradycyjnych czasopismach. Prace dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet bez żadnych opłat. Autorzy publikujący swoje prace w tym modelu, zachowują prawa autorskie w tym również prawo do upowszechnienia dzieła zgodnie z licencją Creative Commons CC BY (Uznanie autorstwa). Wersja elektroniczna artykułu opublikowana zostaje na stronie wydawców i mogą być archiwizowane i udostępniane w repozytoriach instytucji, w których dany autor jest afiliowany. Więcej informacji oraz instrukcje udostępniania można znaleźć na:

Blog BG 
Strona ICM
Strona wydawcy
Lista czasopism Springer

Kontakt:

BGPW: M. Lewandowska-Tranda  tel. 6074, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WEiTI: W.Struk  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 1998-2017 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Webmaster | Redaktor | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare